CĐ ANAHEIM ST BONIFACE đuợc GHI NHẬN QUA HÌNH ẢNH TỔNG KẾT năm 2019 trong tờ báo “OC CATHOLIC” của GP ORANGE

TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM tổng kết của tờ báo trong Giáo Phận Orange “OC Catholic” những hình ảnh sinh hoạt CĐ Anaheim của người Việt Nam đuợc ghi nhận trong số báo tổng kết cuối năm 2019 như sau.

Comments are closed.