Hình Ảnh Buổi Họp Hội Đồng Mục Vụ 03/11/2012

Phiên Họp HĐMV, March 11, 2012


Các Ban Ngành cùng BTV và LM Quản Nhiệm nhóm họp lần cuối trưóc khi BTV sẽ bầu lại nhiệm kỳ mới.  Chương trình họp chuẩn bị chi tiết cho Lễ Phục Sinh, Hội Trợ giáo xứ và bầu tân Ban Chấp Hành vào tuần lễ đầu tháng Sáu, cùng nhiều chi tiết trong bảng báo cáo của chị Thư Ký.  

 

Comments are closed.