NGHI THỨC TUYỂN CHỌN, ST COLUMBAN 04MAR 2017

Các anh chi em trong chương trình Giáo Lý RCIA tham dự Nghi Thức TUYỂN CHỌN tại Gx St Columban.  ĐGM Kevin Vann đóng ấn và nhẩn thuận  các tên Dự Tòng của anh chi em từ khắp 62 Giáo xứ tại GP Orange quy tụ lại đây.  Nghi thức TUYỂN CHỌN nâng anh chi em lên một bậc tiến gần đến ngày Thánh Tẩy Easter 2017 vào tháng April.
Xin cộng đoàn tiếp tục và cầu nguyện thêm cho các anh chi em trong cộng đoàn và khắp nơi trên thế giói sắp sửa nhận lãnh Thánh Tầy, và bền đỗ trong ơn Cứu Độ.

 

Comments are closed.