BAN ĐIỀU HÀNH MỚI 2018-2020

30 June 2018:  CHÚC MỪNG!  CHÚC MỪNG Ban Điều Hành mới ! 

Cộng đoàn xin hiệp nhất trong Lời nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ:

Xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Ban Tân Thường Vụ

của Cộng Đơàn nhiệm kỳ 2018 – 2020. Xin cho các Anh Chị đã hy sinh nhận lãnh

trách nhiệm phục vụ Cộng Đoàn, luôn noi theo mẫu gương phục vụ khiêm tốn của

Chúa, hầu mọi hoạt động đều hướng về tâm tình yêu thương chân thành, để phục

vụ anh em trong Chúa.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Ban Cựu Thường Vụ, đã chu toàn phục vụ

Cộng Đoàn trong các nhiệm kỳ vừa qua. Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy hồng

ân cho các Anh Chị và gia đình, xin cho mọi người được an vui khỏe mạnh trong

tình thương yêu và chở che của Chúa.

 

Comments are closed.