Chặng Thứ VIII: Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem đi theo Người (5 of 7)

Chúa thấy những người nhân đức thành Giêrusalem đi theo Người, và than van kêu khóc, thì Người đoái lại mà phán rằng: Ớ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi; hãy khóc thương bây, và con cháu … Continue reading