Thông Báo Ban Rửa Tội Trẻ Em

RỬA TỘI TRẺ EM

Lớp Hướng dẫn: 

Cộng đoàn tạm thời  chỉ có lớp Hướng dẫn trực tuyến trong thời gian đại dịch COVID-19 theo nhu cầu cần thiết.  Cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này.

Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc trực tiếp với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com |

Cell: (714) 230-5493 khi gọi cell phone, xin vui lòng để lại tên, lời nhắn…. Sẽ không trả lời phone nếu không để lại tên và lời nhắn.

hay Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110

Download đơn Rửa tội: click here
điền và gởi vào email có sẵn trong đơn.
Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

Nghi Thức Rửa Tội
Thời gian sẽ tùy theo lịch của Giáo Xứ, Cha Quản Nhiệm và Ban Rửa Tội

 (Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)

INFANT BAPTISM

Instruction Class:

Due to the COVID-19 pandemic, we will temporary only hold virtual classes as needed. 

Parents of baptized children and Godparents are required to attend this class.

If you want to have your child baptized, please contact Rev. Joseph Ngữ Trương

at (714) 230-5493  or email yeuchua@gmail.com

You can also call the parish office at 714-956-3110 for additional information.

To download the Baptism Registration Form Click here

Fill out the form and send it back.  We will contact you.

The Rite of Baptism

Date and Time depend on the Parish’s , the priest’s and the Baptism Coordinator’s calendar.

 (Note: please register one month in advance)

Comments are closed.