Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Ông Phêrô Nguyễn Tấn Phú

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng các tang quyến trong Cộng Đoàn về sự ra đi của

Ông Phê Rô Nguyễn Tấn Phú
đã về nhà Chúa và vừa được An Táng trong tuần này

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu
sớm đưa Linh Hồn Phê-rô
về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho Linh Hồn Phê-rô
trong giờ kinh nguyện gia đình.

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.”

Hits: 0

Comments are closed.