Thử Nghiệm COVID-19 Tại Giáo Xứ Saint Boniface

Giáo xứ saint Boniface có thử nghiệm covid-19 miễn phí vào mỗi thứ sáu tại parking lot từ 8:30 sáng đền 4:30 chiều , xin lấy hẹn tại số phone 714-446-5100 để được thử nghiệm.

Comments are closed.