Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Cha Quản Nhiệm, cùng
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn
Xin Chúc Mừng
đến tất cả Cộng Đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
nhân ngày

KỶ NIỆM BỔN MẠNG LẦN THỨ 45 (1975-2020)

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
ban tràn đầy Hồng Ân đến toàn thể quý vị và gia Quyến

Comments are closed.