Những Cái Hữu Hình và Vô Hình

Hebrews 11:3:

By faith we understand that the universe was ordered by the word of God, so that what is visible came into being through the invisible.

Thư Do Thái 11:3:

3 Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có.

 

AndromedaGalaxy

References:

[1] NABRE. (2010). Hebrews 11:3. Retrieved June 03, 2016, from https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=universe

[2] KPA. (1994). KINH THANH CONG GIAO, Thư Do Thái 11:3. Retrieved June 03, 2016, from http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan uoc.htm

[3] Andromeda Galaxy image retrieved from http://pics-about-space.com/the-universe-planets-in-order?p=1#img2613663721294025038

Comments are closed.