Hùa Theo Số Đông

1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu.2 Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông … Continue reading

Hy Sinh Mạng Sống

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. References: [1] KPA. (1994). Gio-an 10:11-18. Retrieved May … Continue reading