Chũm Choẹ Xoang Xoảng

1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

 

If I speak in human and angelic tongues but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge; if I have all faith so as to move mountains but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast but do not have love, I gain nothing.

 

cymbals

Chũm Chọe Xoang Xoảng

References:

[1] Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. (1994). Côrintô 13:1-3. Retrieved May 14, 2016, from http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan uoc.htm

[2] NABRE. (2010). Bible Gateway passage: 1 Corinthians 13: 1-3. Retrieved May 14, 2016, from https://www.biblegateway.com/passage/?search=1 Corinthians 13

[3] Cymbals image retrieved from http://mfas3.s3.amazonaws.com/objects/SC38072.jpg.

Comments are closed.