Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm C

 Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm C

CHÚA NHẬT 02-12-2018

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi".    Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Đáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b) .

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. – Đáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Đáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.   Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"    Đó là lời Chúa.

First Sunday of Advent

SUNDAY 12-02-2018

Reading 1 Jer 33:14-16

The days are coming, says the LORD,
when I will fulfill the promise
I made to the house of Israel and Judah.
In those days, in that time,
I will raise up for David a just shoot ;
he shall do what is right and just in the land.
In those days Judah shall be safe
and Jerusalem shall dwell secure;
this is what they shall call her:
“The LORD our justice.”

Responsorial Psalm Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14

R. (1b) To you, O Lord, I lift my soul.
Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior,
and for you I wait all the day.
R. To you, O Lord, I lift my soul.
Good and upright is the LORD;
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and teaches the humble his way.
R. To you, O Lord, I lift my soul.
All the paths of the LORD are kindness and constancy
toward those who keep his covenant and his decrees.
The friendship of the LORD is with those who fear him,
and his covenant, for their instruction.
R. To you, O Lord, I lift my soul.

Reading 2 1 Thes 3:12—4:2

Brothers and sisters:
May the Lord make you increase and abound in love
for one another and for all,
just as we have for you,
so as to strengthen your hearts,
to be blameless in holiness before our God and Father
at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.

Finally, brothers and sisters,
we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that,
as you received from us
how you should conduct yourselves to please God
and as you are conducting yourselves
you do so even more.
For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

Alleluia Ps 85:8

R. Alleluia, alleluia.
Show us, Lord, your love;
and grant us your salvation.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 21:25-28, 34-36

Jesus said to his disciples:
“There will be signs in the sun, the moon, and the stars,
and on earth nations will be in dismay,
perplexed by the roaring of the sea and the waves.
People will die of fright
in anticipation of what is coming upon the world,
for the powers of the heavens will be shaken.
And then they will see the Son of Man
coming in a cloud with power and great glory.
But when these signs begin to happen,
stand erect and raise your heads
because your redemption is at hand.

“Beware that your hearts do not become drowsy
from carousing and drunkenness
and the anxieties of daily life,
and that day catch you by surprise like a trap.
For that day will assault everyone
who lives on the face of the earth.
Be vigilant at all times
and pray that you have the strength
to escape the tribulations that are imminent
and to stand before the Son of Man.”

Comments are closed.