Tiệc Cưới ở Cana

Sunday Gospel Reflections
Second Sunday in Ordinary Time–Year C

 

Read Sunday’s Gospel, John 2:1-11.

 

William_Hole_The_Wedding_At_Cana_400Gospel Summary:

While the Wedding in Cana is a familiar story, it only appears in John’s Gospel. Scholars call it the first of Jesus’ signs. Mary, Jesus’ mother, observed that the wine was running low at a wedding feast she and Jesus were attending. She didn’t specifically ask Jesus to do something about the situation, but he understood the implication. He instructed the servants to fill six stone jars with water and then take some to the waiter in charge. The waiter was surprised that the bridegroom had saved the best wine for last. The servants were surprised because they knew the jars were filled with water and they had witnessed something remarkable.

 

Reflection for Families

The point Jesus wanted to illustrate by performing this sign was to introduce a change. Many scholars interpret the wedding as the new age and the huge stone jars represent the magnitude of the wonder. There is great abundance in the story and that is the message of the new order Jesus promises—God lavishes us with his abundant love and we come to know that love through Jesus.

 

Bringing the Gospel into Your Family

Change is often good for us. Jesus brought about a good change in the world. Think about some changes your family can make (or has already made) like rearranging furniture, breaking a routine, or going on vacation. Talk together about how these changes excite you, cause you to grow, or give you a different view of things.

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT THỨ HAI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 

Đọc bài Phúc Âm thánh Gioan 2:1-11

 

Tóm Tắt Phúc Âm:

Tuy câu truyện Tiệc Cưới Cana thật quen thuộc nhưng nó chỉ xuất hiện trong Phúc Âm của Gioan.  Những nhà học giả nói đây là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu.  Đức Maria để ý thấy rượu đã gần hết trong tiệc cưới mà Mẹ và Chúa Giêsu đang tham dự.  Mẹ Maria đã không trực tiếp nói với Chúa Giêsu phải làm gì, nhưng Chúa Giêsu đã hiểu việc phải làm.  Ngài đã bảo các gia nhân đổ đầy sáu chum nước và mang đến người quản tiệc.  Quản tiệc ngạc nhiên vì chú rể đã để rượu ngon sau cùng.  Những người gia nhân cũng ngạc nhiên vì họ biết nước trong chum là nước lã và họ đã được chứng kiến một việc rất kỳ diệu.

 

Gia Đình Suy Niệm:

Khi Chúa Giêsu làm phép lạ này, Ngài giới thiệu một sự thay đổi. Rất nhiều học giả đã phân tích lễ cưới như là một thời đại mới và những chum nước lớn như là một sự vĩ đại của những điều kỳ diệu.  Sự phong phú trong câu truyện là sứ điệp mới mà Chúa Giêsu hứa rằng Thiên Chúa luôn ban tình yêu của Ngài cách phong phú và chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu đó qua Chúa Giêsu.

 

Gia Đình Sống Phúc Âm:

Thay đổi thường tốt cho chúng ta. Chúa Giêsu mang một sự thay đổi tốt đến thế giới này.  Bạn hãy nghĩ một vài điều mà gia đình bạn có thể thực hiện (hoặc đã thực hiện) chẳng hạn như kê lại bàn ghế trong nhà, có một cái gì đó khác với ngày thường, hoặc đi nghỉ hoặc du ngoạn.  Chia sẻ điều gì có thể làm cho bạn phấn khởi, giúp bạn lớn lên, hoặc có thể thay đổi cách bạn nhìn sự việc.

 

 

Comments are closed.