Tập Nhạc: “Xuất Hành” (04/2014)

  Reference: – Image retrieved from http://www.kingjamesbibleonline.org/bible-images/hires/Exodus-Chapter-14-The-Egyptians-Drown-in-the-Sea.jpg   Bài Viết Liên Quan Tập Nhạc: “Đi Về Nhà Cha” (02/2014) Lắng Nghe Hát Vọng Giáng Sinh 2013 Tập Nhạc 01-2014 Khúc Ca Mặt Trời – Hải Linh … Continue reading