Bế Giảng Trường Việt Ngữ và Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Trường VNPBC.

Xin mọi người xem vài hình ảnh trong ngày này.

Comments are closed.