Các Mẫu Đơn

Kính Chào Quý Vị,

Sau đây là những mẫu đơn chính thức được sử dụng tại Cộng Đoàn Anaheim.  Những mẫu đơn có thể được in ra vả nộp cho các đại diện các đoàn thể liên hệ cùa cộng đoàn sau khi đã được điền đầy đủ.

  1. Đơn Ghi Danh Cộng Đoàn  (PDF: GhiDanhCD_VN)

  2. Đơn Xin Rửa Tội  (Baptism-Registration-Form-Blank-2016)

  3. Church Registration Form (PDF: RegistrationEnglish)

  4. RCIA Registration Form (PDF: RCIA-Registration)