Dự Tòng chuẩn bị Ngày Thánh Tẩy qua Nghi Thức Nghiệm Xét 1, 2 và 3

Các anh chị em Dự Tòng đã buớc gần đến ngày Thánh Tẩy trong những tuần còn lại của mùa Chay Thánh. Trong thờ gian tới đây Nghi Thức Nghiệm Xét bắt đầu lần Thứ I và tiếp đến Thứ II, Thứ III và bước vào Tuần Thánh, rồi theo sau Bí tích Thánh Tẩy trong Ngày Thánh Lễ Phục Sinh.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em này một cách riêng.

The Catechumen are approaching the remaining weeks of the Lenten by going through the Scrutiny. The First Scrutiny took place this week and will continue in the next 2 weeks preparing for the incoming Holy Week.

Please continue to pray for the catechumen for their invitation into the Kingdom of God through baptism in Easter.

Comments are closed.