Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn Thanksgiving 2020

Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành
Cộng Đoàn Đức Mẹ
Mông Triệu Anaheim

Kính Chúc Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh chị em
cùng gia quyến một mùa Lễ Tạ Ơn
Bình An &
tràn đầy Ơn Thánh Chúa.

Comments are closed.