Ghi Danh! Ghi danh! Khóa học 2020-21

Giáo xứ bắt đầu ghi học cho 3 chuơng trình TNTT, Giáo Lý Trẻ Em và Nguời Lớn (RCIA), và Việt Ngữ cho năm nay chương trình 2020-21, với tiêu chuẩn cách ly theo quy định của Giáo Phận.

Xin phụ huynh, gia đình đưa com em, giới thiệu bạn bè tới ghi danh cho năm học mới.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, giữ gìn cho các gia đình, con em trong lúc đi học vào mùa gặt mới năm nay trong sự thử thách của đại dịch của thế kỷ.

Hits: 24

Comments are closed.