Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 26/07/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020

$11,474.01 và 54 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.