RCIA: NGHI THỨC TIẾP NHẬN cho CÁC THỈNH NHÂN GL TÂN TÒNG

Các anh chi em Dự Tòng ngày hôm nay tham dự Nghi Thức Tiếp Nhận sau khi đi qua giai đoạn của người Thỉnh Nhân, từ thời kỳ tìm hiểu đến tiến buớc vào chuơng trình chính yếu giáo lý Công Giáo qua nghi thức đầu tiên của hành trình Đức Tin.

Anh chị em Dự Tòng đã tham dự một buổi tĩnh tâm trước đó trong ngày, trong đó một chứng nhân từ lớp Giáo Lý cũ đã tới và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đã sắp đặt, và luôn quan phòng trong suốt hành trình Đức Tin. Lạ lủng và mầu nhiệm thay!

Anh chị em sau đó cùng chia sẻ cảm nghiệm Đức Tin trong thời gian ngắn vừa học qua.

Cha Quản Nhiệm chúc lành cho của ăn trong tiệc mừng tổ chức chung với CT Việt Ngữ.

Chúng ta cầu xin Chúa cho các anh em dự tòng, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, giúp anh chi em nhận ra ơn gọi được trở thành con cái Chúa, là một món quà vô giá mà Chúa đã thương ban, để họ quyết tâm trung thành theo Chúa cho đến hết cuộc đời.

Comments are closed.