Nghi Thức Tiếp Nhận – CT/Giáo Lý Người Lớn (RCIA)

Chúc Mừng! Chúc Mừng! Ba chị Dự Tòng Mai Thùy Trang, Cassidy, Nguyễn Kim Loan bước vào nhà thờ giáo xứ St Boniface lần đầu tiên trong Nghi Thức Tiếp Nhận, qua CT/Giáo Lý Người Lớn RCIA. Đây là bước … Continue reading