Hành Trình Đức Tin #36

Part 1 of 4: [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=T1lxmYf-JQw rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Part 2 of 4: [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=7AJRrQXfems rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Part 3 of 4: [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=St-mav6fLlY rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Part 4 of 4: [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=vGT5-QkZ7-0 rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] … Continue reading