Hành Trình Đức Tin #67

Part 1 of 2 [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=EO48LhsKajw rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Part 2 of 2 [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=QYi7qj_t-R0t rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Hành Trình Đức Tin #67 (Bonus-1) [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=IBe2ojINsUs rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Hành Trình Đức Tin #67 (Bonus-2) [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=oel9rIPs-gI … Continue reading

Hành Trình Đức Tin #66

Hành Trình Đức Tin #66 (1/3) [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=YlwDK6zxsIA rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Hành Trình Đức Tin #66 (2/3) [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=UVpFcrVJH9w rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Hành Trình Đức Tin #66 (3/3) [youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=uGFAXfmUq-k rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1] Hành Trình Đức Tin … Continue reading