NGÀY BỔN MẠNG THÁNH THỂ CHÚA KITO, JUNE 2017

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, TTVTT, họp mặt hằng năm trong buổi tĩnh tâm trong Ngày Lễ Thánh Thể Chúa Kito, và cũng là Ngày Lễ Bổn Mạng của TTVTT.

Qua buổi chầu Thánh Thể và tĩnh huấn của Cha Quản Nhiệm, thành viên TTVTT duyệt xét lại các nghi thức qua năm vừa qua và phương cách phụng vụ trong chức vụ của ban TTVTT.

Comments are closed.