RITE of SENDING 2017

RITE of SENDING 2017

18 Feb, 2017

The Rite of Sending 2017, 18Feb  at St Boniface will send forth candidates and catechumen closer to the Easter Purification by signing their name in the Book of the Elect.   The Book will be present to the the Bishop Kevin Vann   
This year our church presents  80 strong signatures, comparing to last year of about 40 elect.

Please pray for our people to join the Kingdom!

 

Nghi Thức Sai Đi 2017 mời gọi anh chị em Dự Tòng dự ký vào cuốn sổ cho Những Người Tuyển Chọn.  Cuốn sách này sẽ được chình lên ĐGM Kevin Vann trong ngày Nghi Thức Tuyển Chọn tại NT St Columban. 

Năm nay con số anh chi em Dự Tòng lên tới gần 80 người, tăng lên gần gấp đôi so với năm ngoái.

Xin cộng đoàn luôn cầu nguyện cho các anh chi em này chuẩn bị tới Ngày Thánh Thẩy vào Ngày Lễ Phục Sinh 2017.

Bấm vào đây coi thêm Hình ảnh. View more pictures here

Comments are closed.