Hùa Theo Số Đông

1 Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu.2 Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch.3 Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng.

You shall not repeat a false report. Do not join your hand with the wicked to be a witness supporting violence. You shall not follow the crowd in doing wrong. When testifying in a lawsuit, you shall not follow the crowd in perverting justice. You shall not favor the poor in a lawsuit.

Injustice

References:

[1] KPA. (1994). Sách Xuất Hành: 23:1-3. Retrieved May 14, 2016, from http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/cuu uoc.htm

[2] NABRE. (2010). Exodus: 23:1-3. Retrieved May 14, 2016, from https://www.biblegateway.com/passage/?search=exodus+23&version=NABRE

[3] Scale image retrieved from http://www.umphrey.org/wp-content/uploads/2014/04/justice-scales.jpg

Comments are closed.