Hy Sinh Mạng Sống

Tôi chính là Mục Tử nhân lành.

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

I am the good shepherd.

A good shepherd lays down his life for the sheep.

immanuelskirken_copenhagen_mosaic

References:

[1] KPA. (1994). Gio-an 10:11-18. Retrieved May 14, 2016, from http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan uoc.htm

[2] NABRE. (2010). Bible Gateway passage: John 10:10-12 – New American Bible. Retrieved May 14, 2016, from https://www.biblegateway.com/passage/?search=John 10:10-12

[3] Good Shepherd image retrieved from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Immanuelskirken_Copenhagen_mosaic.jpg

 

Comments are closed.