Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. “Hãy Nhận lãnh Nước Rửa” (#6)

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.  "Hãy Nhận lãnh Nước Rửa"

Cha ban Bí Tích này, "Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần."  "Amen"

Thật vậy, theo như Roma 6:3-4

"Hay anh em không biết rằng: Hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Ðức Kitô Yêsu; thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy? Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Ðức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha, mà được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới."

Nay các anh chị em trở thành con cái của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy.

_DSC1914

_DSC1918

_DSC1924

_DSC1927

_DSC1930

_DSC1934

_DSC1936

_DSC1941

Comments are closed.