NGHI THỨC TIẾP NHẬN THỈNH NHÂN–GIÁO LÝ NGUỜI LỚN (RCIA)

CHÚC MỪNG !  CHÚC MỪNG !

08 Dec 2018:  Nghi thức đầu tiên trong hành trình Đức Tin.  Các anh chị em Thỉnh Nhân đuợc tiếp nhận vào tuần lễ thứ hai của mùa Vọng (hình cắt bánh thiếu một Thỉnh Nhân).  

Thật đẹp thay những ngày gần đến thời điểm Thiên Chúa giáng sinh, anh chị em Thỉnh Nhân lần đầu tiên tiến vào nhà thờ và đuợc giới thiệu đến cộng đoàn dân Chúa, và thỉnh nguyện cho Đức Tin xin Chúa ban cho, đây là một món qùa từ Chúa Thánh Thần tặng cho những ai đi tìm đến Thiên Chúa, và huởng phúc của nuớc Trời. 

"….Anh chị em muốn xin gì?"

"Thưa Đức Tin." 

đuợc tuyên xưng từ các anh chị em trong nghi thức.

"Đức Tin mang lại cuộc sống đời đời."

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chi em tiếp tục đi trên hành trình Đức Tin

cho đến ngày đuợc Thánh Tầy.

Xin xem thêm hình ảnh qua Link

NGHI THỨC TIẾP NHẬN 

Comments are closed.