HAI NĂM TIẾP TỤC PHỤC VỤ, 2016-18, cho BAN THƯỜNG VỤ ĐƯƠNG NHIỆM

21 May 2016:  Trong buổi họp không định kỳ hôm nay, Cha Chánh xứ cùng với Cha Quản Nhiệm xin Banh Thưòng Vụ duyệt xét  lại nhiệm kỳ sắp hết của Chủ Tịch đương nhiệm,  nhân vì nhà thờ đang gây quỹ sửa … Continue reading